Marijuana

KC 33

$245.00$1,850.00

Marijuana

KC 36

$270.00$1,800.00

Marijuana

KC 45

$235.00$2,115.00
Sale!

Marijuana

Kerala krush

$235.00$1,550.00

Cannabis

Khalifa Kush

$300.00$1,900.00
Sale!

Marijuana

Killing fields

$245.00$1,950.00
Sale!

Marijuana

Kings kush

$245.00$1,970.00

Sativa

Lemon G

$240.00$1,600.00

Sativa

Lemon haze

$265.00$1,900.00

Cannabis

Lemon Kush

$250.00$1,500.00

Cannabis

Mango Kush

$225.00$1,650.00